O FESTIWALU

🇺🇦🇬🇧🙌⬇

🇵🇱
Muzyka z bliska i muzyka z daleka. Czerpiąca z tradycji różnych stron świata. Uwalniana jazzowymi improwizacjami, niespodziewanymi połączeniami i dynamicznymi interpretacjami. Energia koncertów i warsztatów, klimat interdyscyplinarnej wystawy w magicznej przestrzeni Centrum św. Jana. Festiwal Kultur zaprasza na muzyczno-artystyczną podróż w nieznane.

Podczas „Okna na świat” zachodnioafrykańskie rytmy voodoo połączą się z europejskim jazzem i rockiem. Bałkańsko-żydowskie pieśni wybrzmią obok jazzowych interpretacji polskich utworów ludowych. „Alternatywny etno-art-chaos” ujawni jedną z twarzy współczesnej muzyki ukraińskiej, a dźwięki z Ameryki Południowej porwą w autorskich improwizacjach wprost z wielokulturowego Berlina. Mistrz Soyka wystąpi w niezapomnianym duecie z gambijskim muzykiem Bubą Kuyatehem. Program warsztatowy zaoferuje zajęcia z różnych dziedzin sztuki i kultury, a wystawa Rity Staszulonok połączy malarstwo z dźwiękiem… Zapraszamy!

🇺🇦
Музика з близьких і з далеких країв. Виплекана традиціями різних країн світу. Сповнена джазовими імпровізаціями, несподіваними поєднаннями та динамічними інтерпретаціями. Енергія концертів і майстер-класів, атмосфера міждисциплінарної виставки в магічному просторі Центру св. Яна. Фестиваль культур запрошує до музично-мистецької подорожі у незнане.

Під час „Вікно у світ” західноафриканські ритми вуду зіллються з європейським джазом і роком. Балкансько-єврейські пісні лунатимуть разом з джазовими інтерпретаціями польських народних пісень, а музика Південної Америки підхопить авторські імпровізації прямо з мультикультурного Берліну. Маестро Сойка виступить у незабутньому дуеті з Бубою Куятехем, музикантом з Гамбії. Програма майстер-класів передбачає практичні заняття в різноманітних галузях мистецтва та культури, а виставка Ріти Сташульонок поєднає живопис зі звуком… Ласкаво просимо!

🇬🇧
Music from nearby and from afar. Inspired by traditions of different parts of the world. Released with jazz improvisations, unexpected combinations and dynamic interpretations. The energy of concerts and workshops, the atmosphere of an interdisciplinary exhibition in the magical space of St. John’s Centre. The Festival of Cultures will take you on a musical and artistic journey to the unknown.

During the “Window to the World”, West African voodoo rhythms will blend with European jazz and rock. Balkan-Jewish songs will sound alongside jazz interpretations of Polish folk songs. “Alternative ethno-art-chaos” will reveal one of the faces of contemporary Ukrainian music, and sounds from South America in original improvisations straight from multicultural Berlin will take your breath away. Music master Soyka will perform in an unforgettable duo with the Gambian musician Buba Kuyateh. The workshop programme will offer classes in various fields of art and culture, and the exhibition by Rita Staszulonok will combine painting with sound… Come and join in!

🙌

Skip to content